Połączenie NFZ z ZUS. Sesja HOT TOPIC – Podsumowanie V Krakowskiego Sympozjum HTA

V Krakowskie Sympozjum HTA – podsumowanie cz. III

Podczas V Krakowskiego Sympozjum HTA poruszono wiele istotnych aspektów dotyczących zmian systemowych w zakresie ochrony zdrowia w Polsce (m.in. połączenie NFZ z ZUS, „Apteka dla Aptekarza”, Sieć Szpitali), perspektywy rozwoju rejestrów klinicznych, chorób rzadkich, chorób zakaźnych, jak również wyrobów medycznych.

HOT TOPIC

Paneliści: Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Mec. Michal Czarnuch,  Dr Igor Radziewicz Winnicki, Artur Fałek, Dr Andrzej Śliwczyński

Moderator: Mateusz Nikodem

Połączenie NFZ z ZUS

Główne przesłanki do połączenia NFZ z ZUS to niedofinansowanie i pogłębiająca się nierównowaga systemu. Obecny system jest nieprzygotowany do podejmowania wyzwań przyszłości związanych ze starzejącym się społeczeństwem i wzrostem kosztów opieki zdrowotnej.

Racjonalne połączenie NFZ oraz ZUS mogłoby pozwolić na optymalizację wykorzystania środków finansowych, koordynację zabezpieczenia zdrowotnego i chorobowego poprzez zmniejszenie liczby osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy oraz wzrost skuteczności kontroli podstaw do świadczeń chorobowych i finansowych. Aby proponowana zmiana miała sens, muszą być spełnione następujące warunki:

  • Utrzymanie składki zdrowotnej na dotychczasowym poziomie.
  • Wzrost wydatków na ochronę zdrowia (budżety celowe) – rozwój systemu mieszanego.
  • Integracja danych nt. świadczeń zdrowotnych i społecznych.
  • Wzmocnienie ochrony danych osobowych pracownika dotyczących stanu jego zdrowia.
  • Wystarczająco długi okres vacatio legis.

Przemyślane połączenie NFZ z ZUS stanowiłoby m.in.: motywację dla podmiotów świadczących usługi medyczne do zastosowania technologii medycznych pozwalających pacjentowi na „szybki powrót” na rynek pracy.

Najważniejsze zmiany prawne w ochronie zdrowia w 2017 roku

Projekt dużej nowelizacja ustawy o refundacji (DNUR) wprowadzający m.in.: Refundacyjny Tryb Rozwojowy, zmiany w wyliczaniu paybacku ustawowego, możliwość wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zmiany decyzji refundacyjnej, kategorię dostępności „w pełnym zakresie wskazań i przeznaczeń” oraz podejście egalitarne do chorób ultrarzadkich.
Projekt „wyrobowej” nowelizacji ustawy o refundacji wprowadzający system refundacji wyrobów medycznych analogiczny do stosowanego obecnie w przypadku produktów leczniczych.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach wraz z małą nowelą ustawy refundacyjnej wprowadzający m.in. ratunkowy dostęp do technologii lekowych oraz zmiany w zakresie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, którego głównym celem jest ustrukturyzowanie przepisów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej oraz zwiększenie jej roli w systemie – co może skutkować zwiększeniem roli lekarza POZ w systemie

Projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów, wprowadzający m.in. nowe obowiązków podmiotów leczniczych związanych z prowadzeniem wewnętrznych systemów monitorowania jakości i bezpieczeństwa oraz zakładający powołanie Agencji, która odpowiadać będzie za zapewnienie i monitorowanie jakości w ochronie zdrowia na poziomie centralnym.

Ustawa „Apteka dla Aptekarza”, umożliwiająca prowadzenie apteki jedynie farmaceutom oraz wprowadzająca ograniczenia demograficzno-geograficznych związane z lokalizacją potencjalnej apteki. Nie dotyczy to aptek otworzonych przed 25 czerwca 2017 r.

CSIOZ – zapowiedź nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, mającej na celu m.in. doprecyzowanie definicji elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz doprecyzowanie obowiązku stosowania Polskiej Implementacji Krajowej (PIK)

Sieć szpitali. Najważniejsze zmiany prawne w kontekście sieci szpitali są następujące:

  • W ramach sieci szpitali zostało wyodrębnionych sześć poziomów zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu każdego województwa będą kwalifikowani do jednego z nich.
  • Zakwalifikowanie placówki do sieci będzie gwarancją, że Fundusz zawrze z nimi umowę bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.
  • 1 październik 2017 roku -pierwszy dzień obowiązywania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
  • Finansowanie świadczeń dokonywane będzie w formie ryczałtu, z zastrzeżeniem świadczeń finansowanych na odrębnych zasadach. Na funkcjonowanie sieci ma być przeznaczone ok. 91% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne.
  • Kwalifikacja do sieci będzie odbywała się na okres 4 lat.

Kryteria kwalifikacji do sieci powodują wykluczenia z sieci wielu specjalistycznych, prywatnych podmiotów leczniczych. Ponadto wprowadzone zmiany charakteryzują się dużą uznaniowością, w sytuacji gdy szpital nie spełnia wszystkich kryteriów.

Połączenie NFZ z ZUS. Sesja HOT TOPIC – Podsumowanie V Krakowskiego Sympozjum HTA