Predecizer™ Analiza Praktyki Decyzyjnej

Decyzje refundacyjne a ich przewidywalność?

Czy decyzje refundacyjne łatwo przewidzieć? Same kryteria nie gwarantują przewidywalności decyzji. Dopiero założenie, że na podstawie takich samych danych powinna zostać podjęta taka sama decyzja daje przewidywalność. W Polsce nie obowiązuje zasada precedensu ale…

 • Decyzje administracyjne powinny być spójne oraz świadczyć o równym traktowaniu/niedyskryminacji podmiotów i ochronie konkurencji;
 • Z tych samych lub bardzo podobnych przesłanek nie powinna wynikać odmienna decyzja;
 • Ewentualna decyzja odmienna od tego, co wynika z dotychczasowej praktyki powinna być szczególnie uzasadniona z odniesieniem do dotychczasowej praktyki decyzyjnej z wyjaśnieniem powodów odstępstwa.

W ramach analiz z wykorzystaniem metodyki Predecizer przeprowadzamy szczegółową analizę dokumentacji procesów decyzyjnych dla wybranych parametrów, które w danej sytuacji zostały uznane za szczególnie istotne. W ten sposób opracowywane jest „uprawnione oczekiwanie”, czyli wynikające z dotychczasowej praktyki decydenta rozstrzygnięcie danego wniosku.

Dzięki podejściu Predecizer jesteśmy w stanie zwiększyć szanse na uzyskanie refundacji poprzez wykorzystanie argumentów bazujących na dotychczasowej praktyce decyzyjnej. Wykorzystujemy przypadki nas wspierające ale mamy również wiedzę na temat ryzyka.

Instytut Arcana dysponuje bazą stanowisk, rekomendacji i decyzji refundacyjnych od początku obowiązywania ustawy refundacyjnej ze zidentyfikowanymi bardzo licznymi cechami procesów decyzyjnych dla poszczególnych leków. Analogiczna baza dotyczy również decyzji w odniesieniu do leków ze ścieżki z refundowanymi odpowiednikami. Analizujemy m.in:

  • Refundacyjną Praktykę Decyzyjną Ministra Zdrowia;
  • Rekomendacyjną Praktykę Decyzyjną Prezesa AOTMiT;
  • Stanowiskową Praktykę Decyzyjną Rady Przejrzystości;
  • Weryfikacyjną Praktykę Decyzyjną AOTMiT;
  • Rejestracyjną Praktykę Decyzyjną EMA;
 • Menedżerską Praktykę Decyzyjną (np. w zakresie wyboru firm do realizacji HTA).

Przykłady możliwości zastosowania metodologii Predecizer

 • Wyszukiwanie precedensów refundacyjnych najbardziej podobnych do analizowanej sytuacji;
 • Do wykorzystania jako argumentów w komunikacji z decydentem;
 • Nie tylko wg obszaru klinicznego, ale innych parametrów (typ leku np. sierocy, ponownej oceny AOTMiT, z analizą minimalizacji kosztów, itp.);
 • Testowanie wpływu możliwych opcji warunków refundacji na szanse i przychody refundacyjne;
 • Przy analizie dla kilku krajów optymalizacja launch sequence w oparciu o szanse, przychody refundacyjne i czasy do ich realizacji;
 • Identyfikowanie „precedensowych” przypadków wyznaczających nową refundacyjną praktykę decyzyjną;
 • Odstających od dotychczasowej refundacyjnej praktyki decyzyjnej;
 • Metodycznie możliwe precyzyjne zdefiniowanie wielkości „odstawania” uruchamiającej alert.

Przykładowe typy raportu Predecizer na zamówienie

  • analiza procesów refundacyjnych przeprowadzona w podgrupach zdefiniowanych przez np. obszar kliniczny, wnioskowane warunki refundacyjne, status sierocy leku bądź inne parametry;
  • analiza procesów refundacyjnych pod kątem identyfikacji wpływu kosztu-efektywności na stanowiska, rekomendacje i decyzje refundacyjne;
  • analiza procesów refundacyjnych pod kątem wpływu OS (overall survival) i PFS (progression free survival) na decyzje refundacyjne dla leków onkologicznych;
 • analiza procesów refundacyjnych pod kątem przyczyn wydania pozytywnych i negatywnych stanowisk i rekomendacji refundacyjnych.