Analiza wpływu na budżet. BIA-gen.

Analiza wpływu na budżet Instytut Arcana

Analiza wpływu na budżet – oferta INAR.

W sytuacji starania się o refundację nowych prezencji leku zawierających substancję, która znajduje się obecnie na wykazie leków refundowanych lub też w sytuacji składania wniosku o skrócenie okresu obowiązywania decyzji o objęciu refundacją Instytut Arcana oferuje wykonanie uproszczonej  analizy wpływu na budżet BIAgen™. Jest ona wykonywana dla preparatów posiadających refundowane odpowiedniki i uwzględnia leki znajdujące się w określonej grupie limitowej.

Analiza wpływu na budżet zawiera symulację konsekwencji finansowych refundacji/usunięcia z refundacji badanej technologii medycznej z perspektywy całego systemu ochrony zdrowia. Jest ona przeprowadzona w oparciu o obowiązujące wytyczne Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu.