Modele ekonomiczne dla przedstawicieli medycznych

Modele Ekonomiczne Instytut Arcana

Wpływ stosowania wybranego produktu na wydatki świadczeniodawcy

Głównym celem opracowania modelu ekonomicznego i/lub kalkulatora do analizy wpływu na budżet jest stworzenie narzędzia na użytek przedstawicieli medycznych pozwalającego na łatwy i przejrzysty sposób zaprezentowania wpływu stosowania wybranego produktu na wydatki świadczeniodawcy. Taki model może służyć celom informacyjnym skierowanym zarówno do dyrektorów placówek medycznych, jak i klinicystów, pokazując z jednej strony korzyści zdrowotne wynikające z zastosowania danej technologii (w oparciu o wiarygodne dowody kliniczne), a z drugiej strony konsekwencje finansowe dla budżetu świadczeniodawcy.

Retrospektywne badanie kosztów i zużycia zasobów

W celu odzwierciedlenia polskiej praktyki zbierane są niezbędne dane kosztowe w postaci retrospektywnego badania kosztów i zużycia zasobów. Zakres badania uzależniony jest od potrzeb, dlatego wspólnie ze Zleceniodawcą określany jest rodzaj i liczba ośrodków, a także liczba ekspertów klinicznych niezbędnych do przeprowadzenia badania. Eksperci mogą zostać zaproponowani przez Zleceniodawcę lub przez INAR.

Koszty i korzyści z zastosowania technologii medycznej

Drugim etapem projektu jest opracowanie modelu ekonomicznego oceniającego koszty i korzyści wynikające z zastosowania technologii medycznej będącej przedmiotem analizy. Podstawowe założenia modelu, tj.: horyzont czasowy, perspektywa, technika analityczna, dane wejściowe do modelu, punkty końcowe zostaną dostosowane do rozważanego problemu, tak aby w pełni odzwierciedlić potrzeby. Przy budowie modelu pod uwagę brane są zarówno oczekiwania użytkowników (przedstawicieli medycznych), jak również wygoda odbiorców (świadczeniodawców, lekarzy).  Oprócz samego modelu opracowywany jest krótki opis (tzw. manual) będący jednocześnie instrukcją obsługi przygotowanego narzędzia.

Przeszkolenie użytkowników modelu

Ostatnim etapem projektu jest przeszkolenie użytkowników modelu. Prowadzimy 1-dniowe szkolenie, w ramach którego prezentujemy założenia modelu oraz sposób posługiwania się narzędziem.

Szkolenie przyjmuje formę interaktywnych warsztatów, na których ćwiczone są różne przypadki (wprowadzenie nowych danych), interpretowane są wyniki i prowadzone dyskusje.