Analiza Potencjału Refundacyjnego

Analiza Potencjału Refundacyjnego w metodyce Predecizer z elementami Feasibility Study

O wykonalności lub biznesowej akceptowalności ubiegania się o refundację leku decyduje jego potencjał refundacyjny, który jest wyznaczany przez dwa czynniki: wielkość przychodu z tytułu refundacji oraz prawdopodobieństwo jej uzyskania.

Wielkość przychodu z refundacji w ogólnym przypadku wynika z urzędowej ceny zbytu netto leku i liczby pacjentów, którzy go otrzymają w ramach refundacji. Ta ostatnia liczba jest determinowana m.in. wskazaniami, w których lek jest refundowany i wielkością dopłaty pacjenta – im wyższa dopłata w porównaniu z produktami konkurencyjnymi, tym mniejsza szansa, że pacjent zrealizuje receptę na dany lek z wyższą dopłatą, a nie otrzyma tańszego odpowiednika. W tym wymiarze kosztowo-przychodowym mieszczą się również sprawy związane z kosztami ubiegania się o określone warunki finansowania lub przygotowania niezbędnej na danej ścieżce dokumentacji HTA.

Drugi wymiar potencjału refundacyjnego związany jest z prawdopodobieństwem uzyskania określonych warunków finansowania, czyli sukcesu na danej ścieżce postępowania refundacyjnego. W szczególności odnosi się to do prawdopodobieństwa pozytywnej decyzji refundacyjnej, chociaż niektóre szczególne warunki finansowania (jak np. algorytm liczenia limitów) mogą nie być elementem składowym decyzji refundacyjnej.

Operacyjnym celem Analizy Potencjału Refundacyjnego jest identyfikacja wariantów warunków finansowania i dróg ich osiągnięcia, rozpoznanie refundacyjnej praktyki decyzyjnej w obszarach zidentyfikowanych jako istotne dla procesu refundacyjnego dla danego produktu leczniczego i szacowanie potencjału refundacyjnego. Na tym etapie przeprowadzana jest również analiza wykonalności raportu HTA (Feasibility study).

Wyniki Analizy Refundacyjnej Praktyki Decyzyjnej zostaną uwzględnione przy szacowaniu potencjału refundacyjnego.

Na podstawie powyższych aktywności przedstawione zostaną alternatywne ścieżki postępowania refundacyjnego (strategie) wraz z propozycją niezbędnego zakresu finalnych wersji analiz HTA. Końcowym etapem prac będzie opracowanie wniosków dotyczących szans na uzyskanie pozytywnej decyzji refundacyjnej i wielkości przychodów z refundacji dla poszczególnych ścieżek postępowania z rekomendacją. Przedstawiona zostanie także taktyka komunikacji refundacyjnej w celu optymalnego wykorzystania dostępnych argumentów.

W ramach analizy przeprowadzone zostanie również rozpoznanie w zakresie głównych założeń raportu HTA w celu identyfikacji kluczowych informacji dotyczących możliwości jego wykonania. Zakres aktywności w ramach oceny wykonalności raportu HTA może zostać dostosowany do Państwa potrzeb (np. o kalkulacje wstępnego wyniku analizy ekonomicznej).