Analiza Wsparcia Negocjacji Cenowych

Analiza Wsparcia Negocjacji Cenowych Predecizer

Usługa ta jest oparta na analizie cenowej praktyki decyzyjnej Komisji Ekonomicznej i Ministra Zdrowia z okresu obowiązywania ustawy refundacyjnej, wraz z Argumentacją Refundacyjną uzasadniającą optymalny poziom ceny.

ETAP A
Dzięki analizie Firma uzyska informacje, ile poniżej progu ustawowego wynosiły ceny akceptowane przez Ministra Zdrowia i czy ostatnio zaostrzył politykę cenową w danej grupie limitowej lub w odniesieniu do określonych produktów. Predecizer pozwoli również na zidentyfikowanie zmian dynamiki cen i sprzedaży oraz zmian poziomu dopłat pacjenta w grupie limitowej, do której przynależy dany produkt w zestawieniu z warunkami obowiązującymi przed pierwszą decyzją administracyjną o objęciu refundacją.
W ramach analizy przedstawione zostaną konkretne poziomy urzędowej ceny zbytu uzasadniane poszczególnymi precedensami z grup limitowych zawierających leki bezpośrednio konkurujące z wymienionymi przez Firmę produktami (grupy konkurencyjne) lub z grup o największym stopniu podobieństwa (podobny obszar terapeutyczny, podobna wielkość sprzedaży, podobne warunki refundacyjne).

ETAP B
Na tym etapie przygotowany zostanie model sprzedażowo-cenowy w przedmiotowej grupie limitowej wraz z kalkulatorem cenowym uwzględniającym marżowość. Przygotowany model dostarczy prognozę sprzedaży oraz kosztów refundacji w danej grupie limitowej, oraz umożliwi analizę zależności pomiędzy wybranym poziomem ceny produktu a prognozowaną sprzedażą. Firma otrzyma kalkulator Excel zawierający szczegółowe obliczenia dotyczące prognozy sprzedaży oraz kosztów refundacji.

ETAP C
Plan realizacji tego etapu zakłada wsparcie firmy w trakcie negocjacji cenowych.