Przeglądy systematyczne i celowane

Przeglądy systematyczne i celowane Instytut Arcana

Przeglądy systematyczne gwarantem dostępu do informacji

Decyzje w obszarze Market Access wspierane wysokiej jakości dowodami naukowymi mają kluczowe znaczenie na każdym z etapów rozwoju i życia produktu. Przeglądy systematyczne bądź przeglądy celowane (ang. targeted literature review) skoncentrowane na tematach będących przedmiotem szczególnego zainteresowania gwarantują dostęp do jasnych, kluczowych informacji, niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji na temat kolejnych kroków dla każdego z produktów znajdujących się w portfolio.

Poza klasycznymi przeglądami systematycznymi zgodnymi z polskimi i zagranicznymi wytycznymi, wykonujemy również przeglądy celowane: typu rapid review lub dotyczące zadanych tematów.

Tematyka takich przeglądów (zarówno systematycznych jak i celowanych) jest bardzo szeroka i dopasowana do bieżących potrzeb. Są to między innymi przeglądy dotyczące oceny: skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa, rozpoznania rynku, epidemiologicznej danego problemu zdrowotnego, unmet need, jak również przeglądy ekonomiczne czy też opracowania typu burden of the disease.

W celu opracowania przeglądu dostosowanego do konkretnych potrzeb Zleceniodawcy niezbędne jest ustalenie jego zakresu:
  • cel oraz przedmiot przeglądu;
  • rodzaj – systematyczny czy celowany;
  • źródła danych, które zostaną przeszukane: medyczne bazy danych, strony agencji HTA, google, itp.;
  • okres czasu objęty wyszukiwaniem;
  • język publikacji włączonych do przeglądu;
  • rodzaj badań włączonych do przeglądu;
  • region publikacji objętych wyszukiwaniem.

Charakterystyka zidentyfikowanych badań może zostać przygotowana w postaci opisu lub tabelarycznego zestawienia w ramach dokumentu wordowego, bądź też opracowana zostanie baza danych w postaci arkusza MS Excel, do której zostaną wyekstrahowane dane będące przedmiotem wyszukiwania.