Modelowanie i agregacja danych

Szkolenie z tego zakresu dotyczą zagadnień związanych ze statystyką i modelowaniem dot. konkretnych zastosowań związanych z EBM. Prowadzone w sposób przystępny dla uczestników bez przygotowania matematycznego. Mogą obejmować m.in. następujące tematy:

1.     Podstawowe parametry statystyczne dot. efektywności metod leczenia.

2.     Analiza krzywych przeżycia – konstrukcja, interpretacja.

3.     Meta-analiza, jako podstawowe narzędzie syntezy danych:

·         Ocena heterogeniczności badań;

·         Dobór właściwej metody statystycznej w zależności od danych.

4.     Analiza pośrednia: metodyka i ocena wiarygodności.

5.     Meta-analiza sieciowa:

·         Praktyczne zastosowania;

·         Metodyka (opcjonalnie: z uwzględnieniem konstrukcji i implementacji modelu bayesowskiego);

·         Wielokryterialna ocena zgodności danych;

·         Interpretacja wyników;

·         Ocena wiarygodności przeprowadzonej meta-analizy sieciowej wg standardu ISPOR.

6.     Walidacja surogatów – metodyka, interpretacja, wiarygodność.

7.     Modelowanie ekonomiczne:

·         Rodzaje modeli: drzewa decyzyjne, modele Markowa, symulacje Monte Carlo;

·         Dobór modelu do problemu zdrowotnego;

·         Dane wejściowe do modeli;

·         Interpretacja wyników;

·         Walidacja modelu ekonomicznego;

·         Analiza wrażliwości: jednokierunkowa vs wielokierunkowa, deterministyczna vs probabilistyczna.