Farmakoekonomika i HTA

Przykładowy program i zakres szkolenia (dobierany indywidualnie do preferencji uczestników):

1.     Wprowadzenie do HTA:

·         Definicja, cel, odbiorcy analizy farmakoekonomicznej.

2.     Rodzaje analiz farmakoekonomicznych, najczęściej wykorzystywane raportach HTA:

·         Analiza minimalizacji kosztów (CMA);

·         Analiza efektywności koszów (CEA, ICER, LYG);

·         Analiza użyteczności kosztów (CUA, ICUR, QALY, utility);

·         Analiza konsekwencji kosztów (CCA).

3.     Analiza ekonomiczna – metodologia:

·         Perspektywa i horyzont czasowy analizy;

·         Źródła danych kosztowych i ich wiarygodność;

·         Dyskontowanie;

·         Modelowanie.

4.     Rodzaje danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy farmakoekonomicznej:

·         Dane kliniczne (rodzaje);

·         Dane epidemiologiczne;

·         Dane ekonomiczne (koszty, zużycie zasobów).

5.     Wyniki analizy farmakoekonomicznej:

·         Sposób przedstawienia i interpretacja wyników;

·         Analiza progowa;

·         Analiza wrażliwości;

·         Uwzględnienie mechanizmów dzielenia ryzyka (RSS).

6.     Ocena jakości analiz ekonomicznych.

7.     Analiza wpływu na system ochrony zdrowia:

·         Cel analizy oraz wytyczne jej przeprowadzania;

·         Perspektywa, horyzont czasowy oraz porównywane scenariusze;

·         Rodzaje danych koniecznych do przeprowadzenia analizy;

·         Źródła danych oraz ich wiarygodność;

·         Prezentacja wyników oraz ich interpretacja.

8.     Wytyczne AOTM oraz „minimalne wymagania” dotyczące części ekonomicznej raportu HTA.